ABR
 
O Firmie
Agen­cja Bie­głych Re­wi­den­tów „ABR” Spół­ka z o.o.
z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, ul. Ja­ra­cza 63 lok.2

Wła­dze spół­ki
Pre­zes Za­rzą­du: Re­gi­na So­śnik
Pro­ku­rent: Ga­brie­la So­śnik

Re­je­stra­cja spół­ki
Sąd Re­jo­no­wy Wro­cła­w-Fa­brycz­na VI Wy­dział Go­spo­dar­czy nr KRS 0000024567
Ka­pi­tał za­kła­do­wy: 50.000 zł

Wspól­ni­cy spół­ki
Re­gi­na So­śnik – bie­gły re­wi­dent z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem,
w tym na sta­no­wi­sku głów­ne­go księ­go­we­go w fir­mie bu­dow­la­nej,
a na­stęp­nie w or­ga­nach skar­bo­wych jako in­spek­tor

Ga­brie­la So­śnik – sa­mo­dziel­na księ­go­wa z cer­ty­fi­ka­tem MF  • „ABR” Sp. z o.o. jest fir­mą au­dy­tor­ską utwo­rzo­ną w 1997 roku, wpi­sa­ną na pro­wa­dzo­ną przez Kra­jo­wą Izbę Bie­głych Re­wi­den­tów li­stę pod­mio­tów upraw­nio­nych do ba­da­nia spra­woz­dań fi­nan­so­wych pod nr 1607


  • Spół­ka dzia­ła głów­nie na te­re­nie Dol­ne­go Ślą­ska i zaj­mu­je się w szcze­gól­no­ści ba­da­niem spra­woz­dań fi­nan­so­wych.


  • Do­tych­cza­so­we do­świad­cze­nia to zba­da­nie po­nad 200 spra­woz­dań fi­nan­so­wych róż­nych pod­mio­tów go­spo­dar­czych, spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, spół­ek cy­wil­nych, przed­się­biorstw pań­stwo­wych, osób fi­zycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą.


  • W do­rob­ku spół­ki znaj­du­je się tak­że ba­da­nie skon­so­li­do­wa­ne­go spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go gru­py ka­pi­ta­ło­wej.


  • Spół­ka za­trud­nia w róż­nych formach bie­głych re­wi­den­tów co za­bez­pie­cza pra­wi­dło­wą re­ali­za­cję pod­pi­sy­wa­nych umów na ba­da­nie spra­woz­dań fi­nan­so­wych i świad­cze­nie in­nych usług bie­głe­go re­wi­den­ta.


  • Pra­cow­ni­cy spół­ki sys­te­ma­tycz­nie kształ­cą się i wzbo­ga­ca­ją swo­ją wie­dzę uczest­ni­cząc w kra­jo­wych szko­le­niach, dzię­ki cze­mu me­ry­to­rycz­ne przy­go­to­wa­nie i opa­no­wa­ny warsz­tat ba­daw­czy gwa­ran­tu­je wy­so­ką ja­kość świad­czo­nych usług.


  • Zgod­nie z wy­mo­giem usta­wo­wym Agen­cja Bie­głych Re­wi­den­tów „ABR” jest ubez­pie­czo­na od od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej z ty­tu­łu wy­ko­ny­wa­nia czy­nności re­wi­zji fi­nan­so­wej, oraz wy­ko­ny­wa­nia in­nych us­ług o któ­rych mo­wa w art.48 ust. 2 us­ta­wy o bie­głych re­wi­den­tach.